ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ (30 ਅਗਸਤ, 2022)

Ajj Da Vichar

ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । -ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ (Premchand) Read More Ajj Da Vichar

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ajj da vichar

ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝੋ,ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੈ । -ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ |Munshi Premchand Read More Ajj Da Vichar