ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ajj da vichar

ਘੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਗੋਂ, ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰੋ । -ਸੈਮ ਲਵਿਨਸਨ Sam Levinson Read More Ajj Da Vichar

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ajj da vichar

ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਣਾ , ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ । -ਪਲੈਟੋ Plato Read More Ajj Da Vichar

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ajj da vichar

ਹਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । -ਮਾਰਥਾ ਬੈਕ । Martha Beck Read More Ajj Da Vichar

ਮਨ ਦਾ ਇਲਾਜ…

punjabi thoughts

ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ । – ਪਲੈਟੋ Plato Read More Punjabi Quotes

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ…

Friedrich Nietzsche quotes

ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। -ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਨੀਤਸ਼ੇ Read More Punjabi Quotes

ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਹੈ…

Sheikh Saadi vichar

ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਥੀ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। -ਸ਼ੇਖ ਸਾਅਦੀ Sheikh Saadi Read More Latest Punjabi Vichar