ਪਿਆਰ…

Maulana Rumi Quotes

ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ , ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । -ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ (Maulana Rumi) Maulana Rumi Quotes

ਗਲਤੀਆਂ…

Maulana Rumi Quotes

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜਵਾਬ ਤੁਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । -ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ (Maulana Rumi) Maulana Rumi Quotes

ਪਿਆਰ…

Maulana Rumi Quotes

ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਪੁਲ ਹੈ । -ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ (Maulana Rumi) Maulana Rumi Quotes

ਰੂਹਾਨੀਅਤ…

Maulana Rumi Quotes

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹੇਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈਬੱਚਾ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾਨਾ ਸਮਝੇਗਾ । ਜਦੋਂ ਫ਼ਕੀਰ ਆਖਦੇ ਹਨਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈਰਹੱਸਮਈ ਹੈ ।ਅਸੀਂ ਵੀਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ,ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । -ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ (Maulana Rumi) Maulana Rumi Quotes

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ…

Maulana Rumi Quotes

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਮੇਰੀ ਆਤਮਾਅਤੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ ।ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਏਂਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ,ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ । -ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ (Maulana Rumi) Maulana Rumi Quotes