ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ

Khalil Gibran Quotes

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਉਗੇ । – ਖ਼ਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ (Khalil Gibran) Khalil Gibran Quotes

ਕਾਮ ਦੀ ਕਮੀ

Khalil Gibran Quotes

ਕਾਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਾਂ । – ਖ਼ਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ (Khalil Gibran) Khalil Gibran Quotes

ਬਰਫ਼ ਤੇ ਤੂਫਾਨ

khalil Gibran Quotes

ਬਰਫ਼ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ , ਪਰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ । – ਖ਼ਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ (Khalil Gibran)

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ

Khalil Gibran Quotes

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੀਵਾਨਗੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ । -ਖ਼ਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ Read More Khalil Gibran Quotes in Punjabi

ਪਿਆਰ

Khalil Girban Quotes

ਪਿਆਰ ਅਜਿਹੀ ਲੋਅ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਜਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੁਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ । -ਖ਼ਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ Read More Khalil Gibran Quotes in Punjabi

ਰੂਹ ਦੀ ਸਾਂਝ

Khalil Girban Quotes

ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । -ਖ਼ਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ Read More Khalil Gibran Quotes in Punjabi