ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ…

Friedrich Nietzsche quotes

ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। -ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਨੀਤਸ਼ੇ Read More Punjabi Quotes