ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ …

bano qudsia quotes

ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ । -ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ Bano Qudsia Read More Bano Qudsia Quotes in Punjabi

ਜੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਤੇ…

ਜੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਕ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । -ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ Bano Qudsia