Vaddi Bhabi Kahani- Sandeep Bhullar | Online Punjabi Poetry Competition 
Connect with us [email protected]

ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਨਵਰੀ 2021

ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਕਹਾਣੀ

Published

on

story

ਗੁਰਮਤਿ ਕੁਰ ਆਪਣੇ ਿਦਓੁਰ ਜਰਨੈਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨੀ ਿਕਸ ਗੱਲੋ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿੲਕਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਮਹਣੇ ਿਦੰਦੇ ਰਹੇ।ਗੁਰਮਤਿ ਕੁਰ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।ਪਤਾ ਨੀ ।ਓੁਸਦੀ ਨੂੰਹ ਓੁਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ”ਬੀਬੀ ਬੱਸ ਵੀ ਕਰ ਵੇਖ ਕੀ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਬੋਲਬੋਲ ਕੇ’ ਸੱਚੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਬੌਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ।ਸ਼ਾਇਦ ਓੁਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਚੁੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਗਈ ਅਤੇ ਆਓੁਣ ਸਾਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ।ਥੋੜ੍ਹੀ ਿਜਹੀ ਥੱਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਨੀਦ ਨਹੀ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਆਪਣੀ ਿਪਛਲੀ ਿਜੰਦਗੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।ਿਕਵੇ ਓੁਹ ਪੰਜ ਭੈਣਾਂ ਸਨ।ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ।ਬਾਪ ਨਾਲ ਮੌਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆ ਭੈਣਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ।ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਰ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓੁਸਦਾ ਿਵਆਹ ਲਾਗੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਹੋ ਿਗਆ।ਸੁਹਰਿਆ ਦੇ ਜਦ ਓਹ ਆਈ।ਓੁਸਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਿਤੰਨ ਭਰਾ ਹੋਰ ਸਨ।ਸੱਸਸੁਹਰੇ ਨੇ ਭਲੇ ਸਨ।ਸੱਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਿਜੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਓੁਸ ਨੇ ਕਰਵਾ ਛੱਡਣਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਰ ਨੂੰ ਈ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ।ਸੇਵੇਰ ਸਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਰ ਨੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਪੈਣ ਤੱਕ ਮਸਾ ਮੁੱਕਣਾ।ਓਹ ਤਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਣਪਾ ਵੀ ਪੇਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।ਓੁਸਦੇ ਦੇ ਘਰ ਿਤੰਨ ਜਾਵਾਕ ਹੋੲੇ।ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਓੁਸਨੂੰ ਮਾੜਾ ਿਜਹਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਜਦ ਓੁਸਦੀ ਦਰਾਣੀ ਸੁਰਜੀਤ ਆਈ।ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਓੁਸਦੇ ਬਾਕੀ ਿਦਓੁਰ ਵੀ ਿਵਆਹੇ ਗਏ ।ਓੁਸਦੇ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਵੀ ਨੂੰਹ ਆ ਗਈ।ਵਰ੍ਹੇ ਿਵੱਚ ਨੂੰਹ ਪੈਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਿਗਆ।ਘਰ ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਮੁੰਡਾ ਆ ਿਗਆ।ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਿਕੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋੲੇ ਸਨ।ਪਰ ਿੲਹ ਖੁਸ਼ੀ ਿਜਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਿਟੱਕ ਸਕੀ।ਿੲੱਕ ਿਦਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੈਸਾ ਤਾਪ ਹੋਇਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਹੱਟ ਿਗਆ।ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਘਰ ਆਓੁਦੇ ਸਨ।ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਅੈਸਾ ਿਗਆ ਿਕ ਿੲਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਆਇਆ।ਧੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਰ ਗਈ। ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਿਕਸਮਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ।ਘਰਵਾਲਾ ਅਚਾਨਕ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਮੁੱਕ ਿਗਆ।ਰਹਿ ਗਈ ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਰ ਅਤੇ ਓੁਸਦੀ ਸੱਸ।ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਰ ਹੁਣ ਿਜਆਦਾ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ।ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧਦਾ ਿਗਆ।ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਰ ਦੀ ਿਦਨੋ ਿਦਨ ਕਦਰ ਘੱਟ ਦੀ ਗਈ।ਹੁਣ ਤਾ ਓੁਸਦੇ ਨੂੰਹ_ਪੁੱਤ ਵੀ ਓੁਸਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪੰਸਦ ਕਰਦੇ।ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਰ ਿਜਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ।ਓੁਸ ਨੂੰ ਸਭ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ।ਉਸਦੀ ਿੲਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਓੁਸਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਹਲੂਣ ਕੇ ਿੲਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ”ਬੀਬੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾ” ਓੁਹ ਓੁਸਦੀ ਅਜੀਬ ਤਾਰੀਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ ।ਿਜਵੇ ਓੁਸਦੀ ਨੂੰਹ ਕੋਈ ਕੁਸੈਲਾ ਸਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਵਾਦ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ।ਪਤਾ ਨੀ ਉਸਦੀ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਆਈ।ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕੌਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ।ਓੁੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ।ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਓੁੱਚੀ ਓੁੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ “ਿਨਕਲੋ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਿੲੱਥੇ ਕੁਸ਼ ਨੀ ਰਹਿ ਿਗਆ” ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਹੈਰਾਨ ਸਨ।ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ।ਓਹ ਓੁੋਚੀ ਓੁੱਚੀ ਬੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਓੁਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਓੁਸਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਨੀ ਸੁਣਿਆ। (ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਓਹਨਾਂ ਸਰਾਪੀਆ ਰੂਹਾ ਦੇ ਨਾ ਿਜੰਨਾ ਦੀ ਹੌਦ ਘਰਾ ਚ ਹੌਦ ਖਾਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।)

  • ਸੰਦੀਪ ਭੁੱਲਰ
  • 54

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਨਵਰੀ 2021

ਲੋਕ ਤੱਥ ਨਜ਼ਮ

Published

on

ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਮ ਤੋਂ ਰਾਮਣ ਨਾ ਮਰਦਾ,
ਜੇ ਓਹਦਾ ਭਾਈ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ।

ਜੇ ਹਿੰਮਾਯੂ ਆਗਰਾ ਨਾ ਲੁੱਟਦਾ,
ਤਾਂ ਕੋਹਿਨੂਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ।

ਜੇ ਨਾ ਭਾਬੀਆਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀਆਂ,
ਰਾਝਾਂ ਝੰਗ ਸਿਆਲੀ ਵੜਦਾ ਨਾ।

ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਓਸ ਨੂੰ,
ਜੇ ਮਨਸੂਰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ।

ਜੇ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰਾ ਪੰਨੂ,
ਸੱਸੀ ਦਾ ਮਾਸ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਨਾ।

ਓਹਦਾ ਨਲੂਆ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪੈੰਦਾ,
ਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਨਾ।

  • ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ
  • 309

Continue Reading

ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਨਵਰੀ 2021

ਨਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ

Published

on

poetry

ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਨੈ ਨਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ,
ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਬਣਾਈ ਜਾਨੈ ਨਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ।

ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜੌਹ ਤਾਮੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਨ,
ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਚ ਵਟਾਈ ਜਾਨੈ ਨਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ।

ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਪਿਟਾਰੀ ਵਿੱਚੋ ਕਢਣਾ ਈ,
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਵਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਨੈ ਨਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ।

ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਪਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ,
ਤੂੰ ਐਨਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਈ ਜਾਨੈ ਨਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ।

ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖੇ ਐਦਾਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ,
ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾਨੈ ਨਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ।

ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ(ਕਿਸਾਨ) ਆਕੇ ਬੈਠਾ ਏ,
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈ ਜਾਨੈ ਨਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ।

ਕਿੰਜ ਵਿੱਕਦੇ ਨੇ ਦਾਣੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ,
ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾਈ ਜਾਨੈ ਨਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ।

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਦੱਸ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਏ,
ਮਾਰੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਿੱਤ ਭਕਾਈ ਜਾਨੈ ਨਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ।

  • ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ
  • 308

Continue Reading

ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਨਵਰੀ 2021

ਗ਼ਜ਼ਲ

Published

on

ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਸਲੇ ਚੌਧਰਦਾਰੀ ਦੇ।
ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਖ਼ਾਬ ਉਸਾਰੀ ਦੇ।

ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮੀ ਸੁਰਮਾ ਪਾਣ ਲਈ,
ਸਿਰ ਬਾਪੂ ਦਿੱਤਾ ਹੇਠ ਤਗਾਰੀ ਦੇ।

ਆਖੇ ਮੁੜ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰ ਪੈ,
ਜਖ਼ਮ ਹਰੇ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਯਾਰੀ ਦੇ।

ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਜਿਸਨੇ ਪੁਤਲੇ ਸਿਰਜੇ,
ਸਭ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਓਸ ਮਦਾਰੀ ਦੇ।

ਸੁਣ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਉੱਡਣ ਦਾ,
ਕਦ ਪੈਰ ਫੜੀਦੇ ਓਸ ਉਡਾਰੀ ਦੇ।

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ਼
  • 307

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca